Image

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย

• ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านไอทีระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/ส่วนงานทุกวิทยาเขต

วิทยากร

  1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  3. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
  4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
  5. รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ
  6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่
  7. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงได้ ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางหรือแผนการดำเนินงานด้านไอทีขององค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ ประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารด้านไอทีทั้งระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/คณะ/ส่วนงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมกันระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านไอที สำหรับใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขตไปสู่การเป็น Smart University ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป

สมัครด้วยตนเองผ่านระบบที่

https://smartuniversity.psu.ac.th

เงื่อนไขการสมัคร

• กรณียกเลิก กรุณาแจ้งภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มาที่ คุณรัชภร จันทสุรัส ผู้รับผิดชอบโครงการฯ Email: rachaporn.c@psu.ac.th หรือโทร 074-282115, 074-282109

• กรณีไม่แจ้งยกเลิก จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 500 บาท/คน ตามมติมหาวิทยาลัย (ที่ มอ 028/ว306 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่องการทบทวนแนวทางการดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ)
ที่พักและประเภทห้องพัก

คณะ/หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าที่พักจำนวน 1 คืน เฉพาะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 ห้อง วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 6 ห้อง วิทยาเขตตรัง จำนวน 3 ห้อง วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 7 ห้อง และค่าอาหารแก่บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม หากเกินจำนวนห้องที่กำหนดวิทยาเขตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน ส่วนค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

ที่พัก : โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เว็บไซต์ www.tonaoigrandhotel.com

ประเภทห้องพัก : ห้องดีลักษ์ เตียงคู่/เตียงเดี่ยว ราคา 1,280.-บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
การเดินทางกับรถของมหาวิทยาลัย  (เฉพาะวิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น!!!)

รถเดินทาง : รถตู้

สถานที่ขึ้นรถ : ขึ้นรถหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

เวลาเดินรถ : รถออกเวลา 8.10 น.
Image
Image
Image
Image
Image
Image