หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล


ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงได้ ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางหรือแผนการดำเนินงานด้านไอทีขององค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ ประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารด้านไอทีทั้งระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/คณะ/ส่วนงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมกันระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านไอที สำหรับใช้เป็นแผนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขตไปสู่การเป็น Smart University ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป

 

วัตถุประสงค์


1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ส่วนงาน เกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านไอที เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปสู่การเป็น Smart University
2. เพื่อให้ผู้บริหารด้านไอทีระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/ส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแผนพัฒนาด้านไอทีภาพรวมที่จะใช้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านไอทีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


Print   Email