การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ Smart University"

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ. ห้องจุพา ชั้นที่ 1 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา