วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
นาย พงษ์พันธ์ ประพันธ์
วิทยาเขตตรัง
นาย ศุภโชค สุขเกษม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
นาย บำรุงศักดิ์ แซ่เหลา
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
นาย ขวัญยืน ปานโม
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
น.ส. เนาวรัตน์ บุญนวล
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
นาง วันวิสาข์ ชูวารี
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
น.ส. นพคุณ ตันติสุภะวงศ์
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นาย ญาณวัฒน์ ภู่วรณ์
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะวิเทศศึกษา
นาย จิรเมธ รุ่งเรือง
คณะวิเทศศึกษา
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
นาย พิชญะ บุญญานุวัตร
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
นาย คมสันต์ กาญจนสิทธิ์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
นาย วโรดม วีระพันธ์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ศูนย์การเรียนรู้
นาย นนทพน รัตนพิทยาภรณ์
ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาเขตปัตตานี
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
นาย สมชาย รัตนคช
กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี
คณะศึกษาศาสตร์
นาย โอภาส เกาไศยาภรณ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
นาย พงศ์พัฒน์ ทองกราว
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
นาย พิภัตน์ เผ่าจินดา
สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อับดุลอาซิส อับดุลวาฮับ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร พรปวีณ์ พุ่มเกิด
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สมพร ช่วยอารีย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย สล้าง มุสิกสุวรรณ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาย ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการ
นาง รวีวรรณ ขำพล
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
นาย พิเชษฐ เพียรเจริญ
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
น.ส. อมรพรรณ พัทโร
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ
คณะวิทยาการสื่อสาร
นาย สัมพันธ์ คงมาก
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะรัฐศาสตร์
น.ส. สุธิรัส ชูชื่น
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
น.ส. ปรียา แก้วพิมล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตหาดใหญ่
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
นาง สุทีป เศวตพรหม
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
น.ส. นฤมล สงคราม
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นาย ณัฐพงษ์ หนิมุสา
กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ว่าที่ ร.ต. ก้องชนก ทองพรัด
กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
น.ส. ดลณพร ชาติพันธุ์
กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
นาย แดง โฉมทอง
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง มาลี หังสพฤกษ์
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาย ผดุงศักดิ์ อรนพ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาย เกียรติศักดิ์ คมขำ
คก.สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี
นาย ศรายุทธ จุลแก้ว
คก.สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี
น.ส. เสาวรส ปลื้มใจ
ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ สำนักงานอธิการบดี
นาย สุวนนท์ ชูจันทร์
ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ สำนักงานอธิการบดี
น.ส. กิตติยา แสะอาหลี
สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย สุวิทย์ สุวรรณเจริญ
ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์
น.ส. รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
น.ส. ศิริรัตน์ กรอดสุย
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาง เบญจวรรณ สุขหนู
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย สุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย ชำนาญ อินทสโร
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย คณกรณ์ หอศิริธรรม
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย ปรีชา ศรีมนัสรัตน์
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย จตุพร ชูช่วย
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
น.ส. ดวงธิดา ชูมาลี
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์
น.ส. หฤทัย สมบูรณ์รุ่งโรจน์
ฝ่ายเครื่องจักรกล ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย สาคร หังสพฤกษ์
ฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย สงกรานต์ มุณีแนม
ฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย พรพิทักษ์ สันติภาพถาวร
ฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาง เนาวรัตน์ สอิด
สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิจัยและพัฒนา
น.ส. นาลิวัน หีมเห็ม
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา
น.ส. อารีนี มะลี
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
น.ส. วรรณรัช สันติอมรทัต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
น.ส. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นาย ธัชชัย เอ้งฉ้วน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
นาย สมชัย หลิมศิโรรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
น.ส. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ. ชุติพร จิโรจน์กุล
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
นาง วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
นาย สมศักดิ์ คงแสง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
นาง อภิรดา ธาดาเดช
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
นาย บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
นาย กรกช มะลิวรรณกุล
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
นาง กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ. ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
นาย ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นาย กอบชัย วรพิมพงษ์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นาง สุพัตรา เดวิสัน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นาย เทอดพงษ์ แก้วประกอบ
สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์
นาย ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
นาย ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
นาย ธีรพันธุ์ บุญราช
สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
นาย ธันยพงศ์ อัมพุกานน
สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาว จอมขวัญ สุวรรณมณี
สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
นาย วิฑูรย์ สังฆรักษ์
สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
นาย วรรธนะ พิธพรชัยกุล
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์
นาย ปรีชา นราประเสริฐกุล
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
น.ส. วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ
บัณฑิตวิทยาลัย
น.ส. ภัคสราภรณ์ ประคำทอง
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
นาย อุทัย ไทยเจริญ
ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นาย สมศักดิ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นาย วรพงษ์ อัศวเกศมณี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
นาย คัมภีร์ พ่วงทอง
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
น.ส. นริสรา นุธรรมโชติ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์
นาย ไซนี แวมูซอ
ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
นาย เกษตรชัย และหีม
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม
นาย อนุชิต ศรีไชย
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
น.ส. พิกุล แก้วน้อย
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร์
นาย กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. ปพิชญา แซ่ลิ่ม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร*
นาย อัษฎายุธ อุบลกาญจน์
ฝ่ายบริการสารสนเทศ* สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
นาย สมพงศ์ หุตะจูฑะ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ* สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
จำนวน: 110 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า